Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Over

Deze site bevat presentaties van eindopdrachten van studenten uit de bachelorcursus Cultuur, Diversiteit en Communicatie (blok 1, studiejaar 2014 -– 2015, begeleid door Annelies Messelink en Jan ten Thije (coördinator)) van de BA opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW), Departement Talen, Literatuur en Communicatie van de Universiteit Utrecht.

Lezers worden van harte uitgenodigd op de presentaties te reageren. Tezamen geven ze een beeld van de vier benaderingen, die in deze cursus aan de orde komen:

(1) Comparatieve studies hebben als doel categorieën te ontwikkelen om de overeenkomsten en verschillen tussen culturen en hun talen te beschrijven. Een centrale vraag betreft vanuit welke dimensie men tekst en beeld in verschillende talen en culturen als (functioneel) equivalent kan onderzoeken.

(2) De xenologische benadering richt zich op de vraag hoe culturele identiteiten geconstrueerd worden en hoe beeldvorming werkt. De aandacht gaat uit naar de wijze waarop in tekst en beeld zowel ‘het vreemde’ resp ‘de vreemdeling’ als ‘het eigene’ wordt geconstrueerd.

(3) De interlanguage-benadering vergelijkt het discours van natives met dat van non-natives in een tweede of vreemde taal. Er is aandacht voor o.a. interferentie van grammaticale, pragmatische en discoursverschijnselen.

(4) De interactieve benadering richt zich op het discours van mensen met een verschillende culturele achtergrond, die met elkaar interageren in een lingua franca, luistertaal of in de taal van één van de betrokkenen. Er is aandacht voor talige structuren, die misverstanden veroorzaken en die succesvolle interculturele interactie kenmerken.

De cursus leert studenten een hypothesetoetsend of hermeneutisch onderzoek opzetten en uitvoeren binnen één van de genoemde benaderingen.